Firma

Szybki kontakt

Broniewskiego 33
37-464, Stalowa Wola

Sprzedaż detaliczna:
(15) 642 62 35
Sprzedaż hurtowa:
(15) 842 02 52
fax (15) 642 65 01

Firma . Ochrona danych osobowych

Autor:
Grupa Solo
Aktualizacja:
28-05-2018
Wyślij Drukuj Pdf

RODO, czyli zmiany w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych

Co to jest RODO?
Jest to powszechnie używany skrót Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych
 
Od kiedy stosujemy RODO?
Od 25.05.2018 r.
 
Jaki jest cel RODO?
Celem regulacji jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie UE
 
Co znajduje się w dokumencie?
Informacje, w jaki sposób chronimy i przetwarzamy Państwa dane osobowe
 

Jak przetwarzamy dane osobowe?

W świetle przepisów jesteśmy administratorem Państwa danych osobowych. To oznacza, że odpowiadamy za ich wykorzystanie w sposób bezpieczny, zgodny z umową oraz obowiązującymi przepisami.
Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się mailowo: inspektorochronydanych@grupasolo.pl lub telefonicznie: 535 329 713
 

W jakim celu i na jakiej podstawie wykorzystujemy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe uzyskane przy zawieraniu umowy oraz w trakcie jej trwania wykorzystujemy w następujących celach:
1) Zawarcia i wykonania łączącej nas umowy - przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 b) RODO, podstawę tę będziemy nazywać w skrócie „wykonaniem umowy”);
2) Wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych, np.:
a) udzielanie odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianych przepisami.
Z danych potrzebnych do realizacji obowiązków prawnych będziemy korzystać:
a) przez czas wykonania obowiązków, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 c) RODO; podstawę tę będziemy nazywać „obowiązkiem prawnym”),
b) przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane, np. podatkowe (podstawa prawna: obowiązek prawny),
lub
c) przez czas, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku, np. otrzymać karę finansową od urzędów państwowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 f) RODO; podstawę tę będziemy nazywać „naszym prawnie uzasadnionym interesem”).
3) marketingu bezpośredniego – przez czas trwania umowy, w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, przez dostępne kanały komunikacji (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes);
4) tworzenia zestawień, analiz i statystyk na nasze potrzeby wewnętrzne: obejmuje to w szczególności raportowanie, badania marketingowe, planowanie rozwoju przez czas trwania umowy, a następnie nie dłużej niż przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes)
 

Które dane należy nam podać?

Wymagamy od Państwa podania następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Państwem:
  • imię, nazwisko lub nazwę firmy oraz jej NIP
  • Adres
  • adres dostawy/montażu
  • dane kontaktowe: numer telefonu lub adres e-mail, w celu zapewnienia właściwego przepływu informacji nt. realizacji Państwa zamówienia.
Jeśli z jakiegoś powodu nie podadzą Państwo tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Państwem umowy. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Państwa podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Państwa danych jest dobrowolne.
 

Komu przekazujemy Państwa dane?

Państwa dane przekazujemy:
a) naszym agentom, i innym podmiotom pośredniczącym w sprzedaży naszych towarów i usług;
b) obsługującym nasze systemy informatyczne lub udostępniającym nam narzędzia informatyczne;
c) podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, agencjom badawczym działającym na nasze zlecenie;
d) firmom realizującym w naszym imieniu usługi montażu;
e) podmiotom współpracującym z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych
 

Czy Państwa dane trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)?

Państwa dane nie będą przekazywane poza EOG (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
 

Przysługujące Państwu uprawnienia

Mogą Państwo złożyć do nas wniosek (dotyczący danych osobowych) o:
1) sprostowanie (poprawienie) danych;
2) usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie;
3) ograniczenie przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych – stosownie
do złożonego wniosku);
4) dostęp do danych (o informację o przetwarzanych przez nas danych oraz o kopię danych);
5) przeniesienie danych do innego administratora danych lub do Państwa (w zakresie określonym w art. 20 RODO).
Z tych praw mogą Państwo skorzystać, kontaktując się z naszym Inspektorem Danych Osobowych pod numerem telefonu: 535 329 713 lub za pośrednictwem poczty e-mail: inspektorochronydanych@grupasolo.pl
Aby mieć pewność, że są Państwo uprawnieni do złożenia wniosku, możemy prosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających nam Państwa uwierzytelnić.
Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia mogą Państwo skorzystać, zależeć będzie np. od podstawy prawnej wykorzystywania przez nas Państwa danych oraz od celu ich przetwarzania.
 

Prawo sprzeciwu

Niezależnie od praw wymienionych wyżej mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych na potrzeby marketingu bezpośredniego. Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu.
W szczególnych sytuacjach mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych, jeśli podstawą wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Państwa wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy, iż istnieją:
1) ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności
lub
2) podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 

Zgoda

Jeżeli wykorzystanie przez nas Państwa danych nie jest konieczne do wykonania umowy, realizacji obowiązku prawnego lub nie stanowi naszego prawnie uzasadnionego interesu, możemy prosić o wyrażenie zgody na określone sposoby wykorzystania Państwa danych. Skarga Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.